top of page

ISTRUTTORI

Milano:

Alessandro Vadalà (Dai Shihan)

Chiara Zappoli (Shihan)

Matteo Ranucci (Shidoshi)

Pierangelo Toson (Shidoshi Ho)

logo
bottom of page